Vi hjälper till att forma dagens ungdomar

Teachers by Gignation förenklar vikarieanskaffningen för skolan samtidigt som vikarierna får förutsättningar att göra ett bra jobb. Genom vår plattform matchas skolan och vikarien ihop på ett enkelt och effektivt sätt.

I de flesta skolor lägger varje dag många timmar på att söka efter lämpliga vikarier som eventuellt kan ta sig an ett specifikt uppdrag. Genom Gignation kommer skolan i direkt kontakt med vikarier med rätt profil för det specifika uppdraget. Alla vikarier registrerar en kravprofil för för vilka uppdrag som vikarien kan tänka sig utföra. Plattformen ger därför alla möjligheter att kombinera uppdrag via Gignation med studier, idrottsutövning eller andra arbeten .

En viktig ambition för Teachers by Gignation är att kvalitetssäkra vikarieanskaffningen, både för skolan och vikarien. Både skolan och vikarien får därför bedöma varandra utifrån ett antal kriterier efter varje uppdrag. Skolan och vikarien kommer därefter att ha ett snittbetyg synligt i sin profil. Tack vare detta bedömningsmoment kommer skolan vara extra noggrann med att ta hand om vikarien som i sin tur kommer vara fokuserad på att genomföra sitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt.

Elevens perspektiv

För Teachers by Gignation är varje lektion viktig och har en stor påverkan på elevens inlärning. Varje inställd lektion försämrar elevens motivation och möjlighet till att nå kunskapskraven och detta kan skapa en frustration och stress hos eleven. Teachers by Gignation finns till för att säkerhetsställa att ingen lektion blir inställd för eleven när ordinarie lärare är frånvarande. Istället är målsättningen att även dessa lektioner skall utföras på ett bra och utvecklande sätt så att eleven får bästa möjliga förutsättningar att nå de olika kunskapskraven i skolan.

Lärarens perspektiv

Teachers by Gignation hjälper till att förbättra arbetsmiljön för lärare på skolan. Att som lärare, på sin planeringstid, behöva rycka in som vikarie för en frånvarande kollega är både frustrerande och stressframkallande. Minskad planeringstid leder till sämre möjlighet att förbereda ordinarie undervisning vilket kommer leda till ökad stress och bristande motivation hos läraren. Att istället använda en motiverad och erfaren vikarie från Teachers by Gignation gör att lärarna på skolan kan fokusera på att planera och genomföra bra lektioner i sina ämnen.

usp

Förskolelärare

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar på en grundskola. I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. I arbetet ingår även föräldrakontakter och pedagogisk dokumentation.

usp

Fritidspedagog

En fritidspedagog arbetar för att barn ska ha en meningsfull fritid före, under och efter skolan. I sitt arbete uppmuntrar fritidspedagogen barnen till egna initiativ, men kan också ordna fritidsaktiviteter.

usp

Ämneslärare

Att vara ämneslärare handlar i huvudsak om att arbeta med lärande i de ämnen som du undervisar i. Men att vara ämneslärare handlar också om att inspirera och engagera unga människor att vilja lära sig mer - att väcka nyfikenhet och ge individen möjlighet att utvecklas och växa.

Behovet av självförverkligande

Genom att ansluta sig till Teachers by Gignation så bestämmer man själv när och var man ska jobba.. På detta sätt tar man kommando över sitt eget liv och kan planera vardagen så som man själv vill. Detta kommer leda till mindre stresspåslag och större möjligheter att bli den bästa versionen av er själva.

Utveckling är ett viktigt ord hos Teachers by Gignation och vi vill arbeta aktivt med att utveckla vår tjänst. För att detta skall ske på bästa sätt så har ni en viktig roll då ni kommer få kunskaper och erfarenheter när ni är ute på uppdrag. Vi vill därför uppmuntra er att aktivt återkoppla med tankar och idéer om hur vi kan utveckla plattformen, efter att ni har utfört era uppdrag. Vi vet att ni sitter inne på kreativa tankar som gör att vi tillsammans kan utveckla vikarieranskaffningen till skolan!

Behovet av uppskattning

För oss på Teachers by Gignation så är det alltid prestationen som ligger i fokus för att nå bra resultat. Varje uppdrag är viktigt och varje prestation påverkar slutresultatet. För att kunna vara motiverad att prestera vid varje tillfälle krävs det att ens goda prestationer uppmärksammas och uppskattas. Detta är något som vi lägger stor vikt vid och som vi aktivt arbetar med varje dag. På Teachers by Gignation arbetar vi med ett ratingsystem där er prestation vid varje uppdrag kommer uppmärksammas utifrån några tydliga kriterier. På detta sätt kommer era goda prestationer alltid uppmärksammas och vara er till gagn för framtida uppdrag.